TEST UZDONIEŃ WIELORAKICH

Uczeń zdolny posiada jedną z wymienionych cech:

• ma wysoki poziom zdolności ogólnych (inteligencja, myślenie, zdolności poznawcze);

• charakteryzuje go wysoki poziom uzdolnień specjalnych (np. muzycznych, plastycznych, wychowawczych, sportowych, językowych, matematycznych);

• posiada predyspozycje do znaczących osiągnięć w nauce lub działalności społecznie wartościowej;

• charakteryzuje go wysoka oryginalność i twórczość w działaniu (por. Lewowicki,1986).

 

Diagnoza ucznia zdolnego stanowi jedno z ważnych zagadnień  w edukacji. Podstawowym zadaniem procesu diagnostycznego w środowisku dzieci zdolnych jest: wczesne zidentyfikowanie potencjału dziecka  i rozwijanie posiadanych przez z  niego zdolności.

Dnia 05.10.2015 roku  odbył się   Test Uzdolnień Wielorakich. Badań dokonano na podstawie testów  przygotowanych przez ORE  – „ Jak rozpoznać ucznia zdolnego”. Diagnozę  przeprowadzono  wśród uczniów klas II, III, IV, V, oraz VI.  Celem badań było wyłonienie uczniów uzdolnionych i objęcie ich specjalistycznym wsparciem.

Test zawierał osiem obszarów – uzdolnień:

• uzdolnienia językowe (lingwistyczne);

• uzdolnienia matematyczno-logiczne;

• uzdolnienia przyrodnicze;

• uzdolnienia muzyczne;

• uzdolnienia wizualno-przestrzenne;

• uzdolnienia kinestetyczne;

• uzdolnienia interpersonalne;

• uzdolnienia intrapersonalne.

 Jak wynika z przeprowadzonych badań w naszej szkole jest  8 uczniów z inteligencją interpersonalną, 13 z inteligencją intrapersonalną, 6 z inteligencją językową, 11 z inteligencją matematyczną, 8 z inteligencją przestrzenną,  1 uczeń z inteligencją kinestetyczną. Dla uczniów z poszczególnymi inteligencjami  nauczyciele  opracowali kierunki rozwoju pracy z uczniem zdolnym. 

Należą do nich :   

– dostosowanie metod i form pracy do potrzeb, predyspozycji uzdolnień;

– indywidualizacja i  różnicowanie pracy na lekcji oraz podczas zajęć pozalekcyjnych;

– stosowanie metod innowacyjnych;

– udzielania wsparcia psychologicznego i pedagogicznego.

W rozwoju inteligencji bardzo ważny jest dialog wszystkich  przedmiotów procesu edukacyjnego: dzieci, rodziców i nauczycieli.

Opr. A. Czechowska