1. Zna historię naszej szkoły, jej tradycje i sylwetkę patrona.
  2. Dobrze funkcjonuje w swoim otoczeniu: w domu i w szkole. Traktuje naukę jako coś oczywistego. Ma określony krąg zainteresowań, którym poświęca swój czas i stara się je rozwijać.
  3. Jest otwarty. Wykorzystuje możliwości, jakie stwarza mu szkoła i dom. Chętnie nawiązuje komunikację, rozważa poglądy innych. Korzysta z nowoczesnych technologii komunikacyjnych. Łatwo nawiązuje współpracę i potrafi działać w grupie.
  4. Jest odpowiedzialny. Gotów jest ponosić konsekwencje swoich czynów. Cieszy się z sukcesów. Akceptuje porażki. Stara się rozwiązywać problemy. Działając w grupie, poczuwa się do współodpowiedzialności.
  5. Jest ciekawy świata. Stara się poszerzać swoją wiedzę. Gromadzi wiadomości, korzystając z różnych źródeł, czyta ze zrozumieniem, umie samodzielnie przygotowywać się  do sprawdzianów i prac klasowych. Umie obsługiwać komputer, korzysta zJest przygotowany do kontynuowania nauki na wyższych szczeblach.
  6. Jest krytyczny. Potrafi porządkować zdobywane informacje i ocenić ich przydatność do określonego celu.
  7. Jest rozważny. Zna zagrożenia związane z życiem w swoim środowisku. Potrafi zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym. Postępuje zgodnie z zasadami higieny.
  8. Jest prawy. Rozróżnia dobre i złe uczynki w oparciu o system wartości obowiązująw otoczeniu.
  9. Jest tolerancyjny. Rozumie, że różnice między ludźmi są czymś normalnym i pożądanym. W każdym stara się dostrzec coś dobrego i zrozumieć go.
  10. Jest punktualny. Szanuje czas swój i innych ludzi.