Rodzice wspierają obniżenie wieku szkolnego. Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs „Mam 6 lat”. Kliknijcie a zostaniecie przekierowani na stronę MEN. ZachęcamySmile


GDY DZIECKO IDZIE DO SZKOŁY. ROLA RODZICÓW W OSIĄGANIU DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ.

Bardzo ważnym momentem w życiu dziecka jest rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej. Fakt ten przeżywają także rodzice. Wokół tak istotnego wydarzenia tworzy się radosna atmosfera, przepełniona często niepewnością i niepokojem. Świadczy to o tym, że rodzice są przekonani, iż powodzenie szkolne zależy   nie tylko od umiejętności czytania czy pisania, ale także od dojrzałości szkolnej. Określając stopień tej dojrzałości, warto uwzględnić trzy aspekty: rozwój fizyczny, rozwój umysłowy oraz rozwój uczuciowo – społeczny.

          Przez rozwój fizyczny rozumiemy prawidłowo, stosownie do wieku, ukształtowane kości, mięśnie, zmysły, układ nerwowy. Prawidłowo rozwinięta motoryka mała i duża, zapewnia gotowość do nauki pisania, czytania, rysowania oraz  do wysiłku fizycznego. Dobra koordynacja wzrokowo – ruchowa sprzyja sukcesom przy wykonywaniu różnych zadań umysłowych i fizycznych.

          Rozwój umysłowy, to taki poziom procesów poznawczych, który umożliwia osiąganie dobrych wyników w nauce szkolnej. Uczeń dojrzały umysłowo, przejawia zainteresowanie nauką. Potrafi skupić dłużej uwagę na tym samym problemie oraz wykazuje umiejętności myślenia przyczynowo – skutkowego i wnioskowania. Swobodnie i poprawnie wypowiada swoje myśli. Wykazuje zdolność do zapamiętywania i odtwarzania treści. Posiada także doskonale wykształconą wyobraźnię, co ma odbicie w zadaniach artystycznych i swobodnych wypowiedziach. Swoje prace stara się doprowadzać do końca, gdyż jest zainteresowany końcowym efektem.

          Prawidłowy rozwój uczuciowo – społeczny wyznacza umiejętność panowania nad sobą, stopień wrażliwości na ocenę, motywację do nauki szkolnej oraz umiejętność współpracy w grupie i przestrzegania reguł życia w zespole. Uczeń dojrzały emocjonalnie potrafi mówić o emocjach. Nie boi się smutku czy złości, nie omija ich i nie kojarzy ze słabością. Jest przygotowany do rozwiązywania problemów, a nie patrzenia na świat tylko „pozytywnie i przez różowe okulary”. Dlatego nie warto przygotowywać dziecka  do doznawania wyłącznie przyjemnych, „bezstresowych”  wrażeń. Powoduje to spłaszczenie świata tylko do  wymiaru przyjemności. W efekcie, unikanie przez dziecko tego, co przynosi smutek i rozczarowanie, prowadzi do odcięcia się oraz braku umiejętności rozwiązywania problemów, a właściwie unikania ich. Osoba ufna i szczęśliwa jest otwarta także na nieprzyjemne emocje. Dlatego tak istotne jest wysłuchanie dziecka do końca oraz umiejętność dyskusji z nim i szukania rozwiązań, a nie ucieczki, np. przed klasówką.

Jaka jest więc rola rodziców, w przygotowaniu dziecka do szkoły?

        Zadanie rodziców polega na:

 1. Rozbudzeniu zainteresowań szkołą, poprzez odpowiedni, częsty kontakt
  i rozmowy z dzieckiem. Okazje stwarzają wspólne spacery i życie domowe. Odpowiednio kierowane, wzbogacają zasób wiadomości
  i doświadczeń.
 2. Zapewnienie dziecku przestronnego i wygodnego miejsca do pracy oraz zabawy. Poznanie przez działanie jest podstawową formą działalności dziecka w wieku przedszkolnym. Wspólne gry i zabawy inspirują dziecko i wzbogacają jego rozwój. Niezwykle ważne jest przebywanie na świeżym powietrzu.
 3. Doskonalenie umiejętności współpracy w grupie, poprzez zapewnienie dziecku różnorodnych form kontaktów z rówieśnikami.
 4. Przyzwyczajanie i wdrażanie malucha do systematycznego wykonywania obowiązków domowych, np. sprzątania przyborów i zabawek, spakowania plecaka.
 5. Dbałości o rozwój artystyczny  dziecka. Rozbudzanie twórczej wyobraźni przez rysowanie, malowanie, lepienie, wycinanie, wydzieranie. Ćwiczenia tego typu przygotowują także do nauki pisania.
 6. Rozwijanie procesów poznawczych, zainteresowanie czytelnictwem, rozmowy, gry, układanki , puzzle. Zabawy tego typu wyrabiają także umiejętność koncentracji uwagi i słuchania.
 7. Kształtowanie prawidłowej wymowy, poprzez wspólne pogadanki, oglądanie niektórych programów telewizyjnych, częsty kontakt
  i umiejętność słuchania dziecka.
 8. Uświadomienie dziecku, że tak, jak każdy posiada w sobie coś wyjątkowego. Sprzyjają temu szczere rozmowy oraz budowanie wspólnego zaufania. Umiejętność wyjaśniania i doprowadzania każdego problemu do rozwiązania, ma wpływ na przyszłą dojrzałość i odporność psychiczną ucznia. 
 9. Wdrażanie do otwartości w swoich wypowiedziach, bez ranienia innych. Jest to możliwe, gdy rodzice dają  dzieciom możliwość swobodnego, taktownego wyrażenia swojego zdania. Opiekunowie nie odcinają się od wychowanków za ich przyznanie się do błędów, ponieważ wywołują
  w ten sposób poczucie winy i dezorientację.  

Realizując nasze zamierzenia, pamiętajmy, że nasz uczeń jest jeszcze małym dzieckiem, a w jego życiu, najważniejszą rolę odgrywa zabawaJ Niewielka dysharmonia między poszczególnymi sferami rozwoju, nie oznacza, że dziecko nie przystosuje się do warunków szkolnych. Zachowanie przyszłego ucznia, powinno nas zastanowić i skierować do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, gdy braki są we wszystkich lub w większości sfer rozwojowych:

·        Dziecko wykazuje trudności z uczeniem się jazdy na rowerze, hulajnodze, rolkach, łyżwach, nartach. Ma kłopoty z wykonaniem ćwiczeń równoważnych oraz wykonywaniem czynności samoobsługowych.

·        Unika rysowania, malowania, pisania. Nie potrafi opanować prawidłowych nawyków ruchowych, np. niewłaściwie trzyma kredkę.

·        Nie bierze udziału w grach i zabawach grupowych, zabawach manipulacyjnych. Ma trudności z chwytaniem, rzucaniem, odtwarzaniem, rysowaniem.

·        Funkcje językowe są zaburzone: wadliwa i niewyraźna wymowa, błędy w formułowani wypowiedzi, trudności z różnicowaniem głosek, asymilacje głoskowe, przekręcanie wyrazów.    

·        Widoczne są trudności z analizą i syntezą, wyodrębnianiem różnic i podobieństw oraz zaburzona orientacja w schemacie ciała.

·        Dziecko ma kłopoty z zapamiętywaniem i przypominaniem np. dni tygodnia, pór roku, wierszyków, piosenek.

·        Nieprawidłowo reaguje na pozytywne lub negatywne uwagi dotyczące zachowania. Dziecko może być zbyt drażliwe, wybuchowe, agresywne lub zalęknione, niepewne, zahamowane.

Odpowiednia interpretacja prawidłowości i zaburzeń rozwojowych, z pewnością pomoże dziecku w przekroczeniu progu szkolnego. Stymulacja prawidłowego rozwoju przez rodziców, już od wieku niemowlęcego zapobiega późniejszym nieprawidłowościom rozwojowymJ

BIBLIOGRAFIA

 

 1. Filipczuk H. „Rodzice i dzieci w młodszym wieku szkolnym”, Warszawa 1989
 2. Maas F. V. „Uczenie się przez zmysły. Wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej”, Warszawa 1998
 3. Sawa B. „Jeżeli dziecko źle czyta i pisze” , Warszawa 1997

Opracowanie Beata Bielska

Wyszukała Magdalena Maćkowiak

 

 

dzieci.mos.gov.pl/

  Mam 6 lat, chcę poznawać świat! Idę do szkoły!!! Kliknij na obrazek i przeczytaj super ulotkę MEN!!!

Szesciolatek_resize


{phocagallery view=category|categoryid=267|imageid=3585|float=left|pluginlink=1}Drzwi otwarte w SP nr 11Wink

19. 04. 2012 roku  w naszej szkole był  dniem Drzwi otwartych. Rodzice mogli obserwować zajęcia  i pracę swoich pociech na lekcjach wybranych  przedmiotów. W godzinach popołudniowych dzieci pięcio- i sześcioletnie wraz z rodzicami mogły zwiedzać budynek, oglądać pracownie, uczestniczyć w zajęciach ruchowych, plastycznych, w zabawach. Siadały w szkolnych ławkach, poznawały szkołę. Otwarte Drzwi były również okazją do spotkania z dyrekcją i nauczycielami.

Dla małych i dużych gości przygotowaliśmy zajęcia otwarte w klasie pierwszej z udziałem dzieci z oddziału  przedszkolnego, a Dyrektor Szkoły pani Dorota Silska przedstawiła ofertę szkoły na nadchodzący rok. Zwiedzanie szkoły było dla rodziców wyjątkową okazją na poznanie miejsca, gdzie ich dzieci będą spędzać część dnia. Przyszli uczniowie najchętniej zostawali w świetlicy oraz w klasie zabaw „Radosnej szkoły”. Z zaangażowaniem wzięli udział w zajęciach otwartych w klasie pierwszej, których tematem były: „Matematyczno – ruchowe zabawy z wykorzystaniem przyborów: chusty animacyjnej, instrumentów muzycznych, piłki”. Zajęcia przeprowadziła Magdalena Maćkowiak.
                                                            Opr.: M.Maćkowiak

                                                            Zdj.: G. Grzeszkiewicz      


Zapraszamy wszystkich rodziców dzieci sześcioletnich, którzy mają jeszcze wątpliwości o edukacji szkolnej swojego sześciolatka do odwiedzenia strony internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji podstrony „Sześciolatek w szkole”. Zamieszczone tam materiały mogą być pomocne w podjęciu decyzji. Prosimy o kliknięcie poniższego łącza a zostaną Państwo przekierowani na stronę Ośrodka.Smile

http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=161&Itemid=1599

 

► Po czym poznać, że dziecko jest gotowe do podjęcia obowiązków szkolnych

Dziecko gotowe do podjęcia nauki, bez trudu i z radością rozpocznie swoją „przygodę ze szkołą”. Oczekujemy, że sześciolatek gotowy do pełnienia roli ucznia potrafi samodzielnie ubrać i rozebrać się, umyć, skorzystać z toalety, a także zjeść posiłek. Posługuje się mową w sposób zrozumiały dla otoczenia, wypowiada się zdaniami, potrafi poinformować o swoich potrzebach. Umie powiedzieć jak się nazywa, ile ma lat i gdzie mieszka. Chętnie bawi się z rówieśnikami w gry i zabawy dziecięce, przestrzegając reguł. Podczas rysowania, zabawy – potrafi skupić się na zadaniu i stara się doprowadzić je do końca.

Sześciolatek u progu rozpoczęcia nauki w szkole poprawnie trzyma ołówek, posługuje się nożyczkami, lepi z plasteliny i rysuje. Interesuje się czytaniem i pisaniem, słucha bajek, wierszy, zapamiętuje elementy obrazków. Umie pokazać lewą i prawą stronę, dodaje i odejmuje pomagając sobie liczeniem na palcach lub innych konkretach.

Przede wszystkim jednak, sześciolatek powinien być zainteresowany szkołą i działaniami, z którymi wiąże się pełnienie roli ucznia. W ocenie przygotowania dziecka do szkoły może pomóc nauczyciel przedszkola lub pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej, po dokonaniu diagnozy przedszkolnej.

 

► Czy dziecko przed rozpoczęciem nauki w szkole powinno umieć czytać i pisać?

  Czytanie i pisanie to umiejętności typowo szkolne. W przedszkolu dziecko przygotowuje się do ich nabywania. W podstawie programowej wychowania przedszkolnego zostały określone umiejętności, które powinny posiadać dzieci kończące edukację przedszkolną. W zakresie przygotowania
do nauki czytania i pisania dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

 • dysponuje sprawnością rąk potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania;
 • interesuje się czytaniem i pisaniem;
 • układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie.

Zatem dziecko, które rozpoczyna naukę szkolną nie musi znać liter, umieć czytać ani pisać. Tych umiejętności będzie uczyć się w szkole. Ponadto warto pamiętać, że dominującą formą zajęć w przedszkolu są zabawy i gry, podczas których dzieci mogą wieloma zmysłami doświadczać otaczającego świata. Podczas tych zajęć dzieci tańczą, śpiewają, malują, rysują, wycinają, lepią z plasteliny, słuchają opowiadań i baśni. Właśnie ten rodzaj aktywności sprzyja rozwijaniu gotowości do nauki czytania i pisania.

Fragmenty:
§ 3 ust. 5: Przedszkole, szkoła podstawowa, w której zorganizowano oddział przedszkolny, zespół wychowania przedszkolnego i punkt przedszkolny wydają rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informację wydaje się w terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.

§ 4 ust.7: Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się na podstawie dokumentacji prowadzonych obserwacji pedagogicznych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej, punkcie przedszkolnym lub zespole wychowania przedszkolnego.

SmileSmileSmileSmileSmileSmile Zapraszamy wszystkie dzieci sześcioletnie do naszej szkoły!!!


wywiad_6_latek_resize

Rozpoczęcie nauki w szkole jest ważnym wydarzeniem w życiu każdego dziecka i jego rodziny. Jak większość zmian niesie ze sobą zarówno szanse jak    i potencjalne trudności oraz niepokoje. Sukces dziecka zależy od wielu czynników. Nowe przepisy zapewniają m.in. dostęp do edukacji dzieci najmłodszych – poprzez przygotowanie do wprowadzenia obniżenia wieku rozpoczynania obowiązkowej edukacji przedszkolnej dla dzieci 5-letnich oraz rozpoczynania obowiązku szkolnego przez dzieci 6-letnie.

Temat związany z 6-latkiem w szkole wzbudza wiele emocji, sprzeczności, wielorakich poglądów i opinii.

My, w obliczu dyskusji o szkolną przyszłość 6-latków, postanowiliśmy porozmawiać na ten temat z panią Agnieszką Ślusarek, mamą dziecka, które edukację szkolną rozpoczęło w wieku 6 lat.

 

Jakie były pani obawy przed posłaniem dziecka o rok wcześniej do szkoły?

Bałam się, że może nie być zaakceptowane przez dzieci starsze lub odwrotnie nie akceptować starszych. Poza tym żadnych innych obaw nie miałam. Zapoznałam się z podręcznikiem i doszłam do wniosku, że jest odpowiedni dla dziecka.  Nie bez znaczenia była dla mnie również osoba wychowawcy.

 

Zdaniem pani, jakie umiejętności szczególnie mocno rozwinęły się u dziecka  w czasie pierwszego roku nauki?

Zdecydowanie samodzielność. Lea sama wykonuje te prace,  przy których kiedyś sama musiałam jej pomagać. Ma wiele ciekawych pomysłów, dużo o nich mówi. Podobają mi się zajęcia dodatkowe, na których dzieci same wykonują różnego rodzaju prace, uczą się podejmowania decyzji, odpowiedzialności oraz współpracy w grupie. Podręczniki dla dzieci, moim zdaniem, są zróżnicowane, zmuszają dzieci do wysiłku, myślenia oraz samodzielnej pracy.

 

Czy jest pani zadowolona z postępów dziecka w nauce?

Tak. Lea bardzo dobrze daje sobie radę. Przyswaja nowe wiadomości. Zauważyłam nawet, że moje dziecko stało się bardziej obowiązkowe.

 

Czy dugi raz podjęłaby pani taką samą decyzję? Jakie są plusy takiej decyzji?

Jestem pewna, że drugi raz podjęłabym taką samą decyzję. Minęły moje obawy dotyczące tego, że córka nie da sobie rady, jak zaaklimatyzuje się w nowej grupie. Z pewnością Lea usamodzielniła się, stara się samodzielnie wykonywać różnorakie prace, umie poprosić o pomoc i wie jak to zrobić, chętnie pomaga innym. Nie bez znaczenia są również rewelacyjne warunki  w szkole, dużo przestrzeni, sala gimnastyczna, stołówka, opieka świetlicy.

                                                                                                          

   

                                                                                                                   Dziękuję za rozmowę

 

 

Nasza szkoła jest dobrze przygotowana na przyjęcie dzieci sześcioletnich do klasy pierwszej. Nauczyciele posiadają odpowiednie kwalifikacje. Posiadamy przestronne sale wyposażone w meble dostosowane do wzrostu dziecka, oraz miejsca rekreacyjne. Sala dla sześciolatków  znajduje się  w wydzielonej części  budynku. Posiadamy  salę  Radosnej Szkoły wspomagającą psychofizyczny rozwój dzieci. Przygotowaliśmy również projekt zewnętrznego placu zabaw „Radosnej Szkoły” dla dzieci, którego budowa rozpocznie się wiosną.
  

Co zyska sześciolatek rozpoczynając naukę w szkole? Smile

 

Zmiany w prawie oświatowym tworzą warunki, w których nauczyciele sześciolatków mogą pracować zgodnie z potrzebami i możliwościami rozwojowymi dzieci. Otwarto szkołę na przyjęcie sześciolatków z ich naturalnymi potrzebami – ciekawością, aktywnością, chęcią wspólnej zabawy z rówieśnikami. W pierwszej klasie dużo czasu przeznaczono na zabawy ruchowe i ograniczono czas siedzenia w ławkach i wypełniania ćwiczeń.

Rozpoczęcie nauki w szkole jest ważnym wydarzeniem w życiu każdego dziecka. Tak, jak większość zmian niesie ze sobą zarówno szansę wzbogacenia doświadczeń, nabycia odporności psychicznej i dalszego rozwoju jak i ryzyko niepowodzenia. Sukces dziecka będzie zależeć nie tylko od przygotowania dziecka ale także od przygotowania szkoły i rodziców.

Wielu dzieciom to właśnie szkoła zapewnia warunki rozwoju. W szkole poznają one środowisko bogatsze i bardziej złożone od tego, z którym miały wcześniej do czynienia. Mogą poznawać nowe miejsca i zdarzenia oraz uczyć się nowych ról społecznych. Nauka w szkole rozwija takie cechy, jak: samodzielność, systematyczność, wytrwałość, odpowiedzialność, które ułatwią dzieciom osiąganie dobrych wyników w nauce. Dzieci uczą się także współdziałania z dorosłymi spoza rodziny, rówieśnikami i starszymi kolegami.

W bezpiecznej, dobrze zorganizowanej, oferującej wysoką jakość kształcenia szkole takiej jak nasza sześciolatek:

 • staje się bardziej odważny, samodzielny i pewny siebie,
 • jest bardziej otwarty w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi,
 • wykorzystuje w pełni naturalny potencjał rozwojowy,
 • korzysta z zasobów środowiska szkolnego,
 • rozwija swoje zainteresowania korzystając z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych,
 • uczy się właściwego wykorzystywania komputera i Internetu
  w profesjonalnie wyposażonej sali komputerowej,
 • uczestniczy w zajęciach z języka obcego,
 • w przypadku trudności korzysta z zajęć rewalidacyjnych,
 • dzięki systematyczności zyskuje dobre podstawy do dalszej nauki,
 • zdobywa doświadczenia we współdziałaniu w grupie,
 • uczy się odpowiedzialności za siebie i innych,
 • uczy się zasad samorządności.

Ma szansę poczuć dumę z tego, że jest uczniem – tak, jak starszy brat czy kolega.

Dobry start sześciolatka możliwy będzie dzięki zapewnieniu dzieciom

odpowiednich warunków przez szkołę i nauczycieli. Do niezbędnych warunków należą m.in.:

 • troska o bezpieczeństwo fizyczne i emocjonalne dziecka,
 • bliska współpraca z rodziną dziecka,
 • przystosowanie sali lekcyjnej do nauki i zabawy,
 • dostosowanie metod pracy do rozpoznanych możliwości i potrzeb dzieci,
 • zapewnienie warunków do rozwoju ruchowego,
 • nagradzanie wysiłku i starań dziecka,
 • zachęcanie do inicjatywy i samodzielności,
 • zapewnienie opieki w przyjaznej, dobrze zorganizowanej świetlicy, która otwarta jest od 7:30 do 17:00,
 • korzystanie z bogatego księgozbioru biblioteki szkolnej,
 • możliwość zjadania pysznych obiadków na stołówce szkolnej,
 • włączenie starszych uczniów w proces adaptacji sześciolatków do społeczności szkolnej. Smile

Zapraszamy do galerii zdjęć

{phocagallery view=category|categoryid=219|imageid=2985|float=left|pluginlink=1}