DRODZY SZÓSTOKLASIŚCI!
W tym roku szkolnym po raz pierwszy stawicie czoła sprawdzianowi szóstoklasisty z języka obcego. Jestem pewna, że poradzicie sobie z tym wyzwaniem! Chcąc przybliżyć Wam strukturę sprawdzianu zamieszczam kilka ważnych informacji oraz przykładowy zestaw zadań, do których rozwiązania zachęcam.
GOOD LUCK!

 SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY Z JĘZYKA OBCEGO  – PODSTAWOWE INFORMACJE
1. Kogo i kiedy obowiązuje sprawdzian szóstoklasisty z języka obcego?
Do sprawdzianu z języka obcego będą przystępować wszyscy szóstoklasiści, począwszy od roku szkolnego 2014/2015. Sprawdzianu nie można nie zdać – wynik ma znaczenie tylko informacyjne.
2. Jaki poziom trudności będzie miał sprawdzian?
Sprawdzian będzie miał poziom A1/A1+ według skali określonej przez Radę Europy.
3. Jaką formę będzie miał sprawdzian?
Sprawdzian będzie zawierał tylko zadania w formie pisemnej, nie będzie miał części ustnej. Nie będzie też zawierał zadań wymagających samodzielnego pisania, a tylko takie, w których należy wybrać jedną z podanych odpowiedzi.
4. Jakie wiadomości i umiejętności obowiązują na sprawdzianie?
Na sprawdzianie obowiązują wymagania określone w Podstawie programowej dla klas IV-VI. Sprawdzian będzie testował następujące umiejętności:
Rozumienie ze słuchu
• Reagowanie na polecenia.
• Rozumienie znaczenia zwrotów dnia codziennego adresowanych do ucznia.
• Rozumienie ogólnego sensu prostego tekstu.
• Wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych w tekście słuchanym.
• Rozpoznawanie rodzajów sytuacji komunikacyjnych (np. u lekarza, w sklepie, na dworcu, w szkole).
• Rozumienie intencji rozmówców (np. podawanie informacji, wyrażanie prośby, zgody lub braku zgody, żartowanie).
• Stosowanie strategii komunikacyjnych (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa i zwroty).
Rozumienie tekstów pisanych
• Rozumienie krótkich, prostych, kilkuzdaniowych wypowiedzi pisemnych.
• Rozumienie ogólnego sensu tekstu.
• Wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych w tekście.
• Rozpoznawanie różnych rodzajów tekstów (np. list prywatny, email, SMS, opowiadanie, zaproszenie, kartka pocztowa).
• Stosowanie strategii komunikacyjnych (np.. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa i zwroty).
Znajomość funkcji językowych
• Reagowanie w prostych sytuacjach dnia codziennego, np. przedstawianie siebie i członków swojej rodziny, podawanie swojego wieku i miejsca zamieszkania, podawanie swoich upodobań, mówienie o tym, co się posiada i co się potrafi robić, proszenie o informacje, wyrażanie swoich emocji, wyrażanie prośby i podziękowania.
Znajomość środków językowych
• Posługiwanie się bardzo podstawowym zasobem środków językowych: leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych.

 

Struktura arkusza sprawdzianu z języka obcego nowożytnego

tabela angielaki

 

Źródło: www.oke.poznan.pl
    www.cke.edu.pl
    www.pearson.pl

 

                                                                              Przygotowała: Ewa Kubsik