Informacja o zakresie opieki zdrowotnej w Szkole Podstawowej nr 11 im. Floriana Marciniaka w Koninie

Zgodnie z Ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 o opiece zdrowotnej nad uczniami ( Dz.U.2019 poz.1078) usługi świadczy Gabinet Medycyny Szkolnej Pielęgniarka Barbara Koniuszy – czynny 1 raz w tygodniu (poniedziałki 9.00 – 13.00).
1. Świadczeniobiorcy maja prawo do wyrażenia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 2, złożonego
w formie pisemnej do świadczeniodawcy realizującego opiekę.
2. Wykaz świadczeń gwarantowanych pielęgniarki szkolnej udzielanych w środowisku nauczania
i wychowania oraz warunki ich realizacji.
Pielęgniarka lub higienistka szkolna planuje i realizuje profilaktyczną opiekę zdrowotną nad świadczeniobiorcami na terenie szkoły.
I) Świadczenia pielęgniarki szkolnej obejmują :
a) wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych, zgodnie z warunkami określonymi w części II
b) kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów:
c) czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnego
d) sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym realizacja świadczeń pielęgniarskich oraz wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole
e)udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań , urazów i zatruć
f) doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole
g) prowadzenie u uczniów szkół podstawowych klasy I-VIII znajdujących się na obszarach, gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1 mg/1, grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi 6 razy w roku, w odstępach co 6 tygodni
h) udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej
3. Pielęgniarka szkolna zapewnia dostępność do świadczeń w wymiarze czasu pracy proporcjonalnym do liczby uczniów objętych opieką.

 

II) Warunki realizacji testów przesiewowych
Klasa I
1)test wykrywania zaburzeń :
a) rozwoju fizycznego- pomiary : wysokości i masy ciała, w tym określenie współczynnika masy ciała ( BMI)
b)układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa, zniekształceń statycznych kończyn dolnych
c) w kierunku zeza
d) ostrości wzroku
e) słuchu ( badanie orientacyjne szeptem)
f) ciśnienia tętniczego krwi
2) orientacyjne wykrywanie zaburzeń statyki ciała
3) orientacyjne wykrywanie wad wymowy
Klasa III
Test do wykrywania zaburzeń :
a) rozwoju fizycznego – pomiary: wysokości i masy ciała, w tym określenie współczynnika masy ciała (BMI)
b) układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa
c) ostrości wzroku
d) widzenia barw
e) ciśnienia tętniczego krwi
Klasa V
Test do wykrywania zaburzeń:
a) rozwoju fizycznego – pomiary: wysokości i masy ciała, w tym określenie współczynnika masy ciała (BMI)
b) układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa
c) ostrości wzroku
d) widzenia barw
e) ciśnienia tętniczego krwi
Klasa VII
a) rozwoju fizycznego – pomiary: wysokości i masy ciała, w tym określenie współczynnika masy ciała (BMI)
b) układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa i nadmiernej kifozy piersiowej
c) ostrości wzroku
d) słuchu ( badanie orientacyjne szeptem )
e) ciśnienia tętniczego krwi