Koleżanki i Kolego,

przesyłam materiały na temat organizowania wycieczki szkolnej. Mam nadzieje, że przydadzą się .

                                                                                           Pozdrawiam.  Gosia Radke.

Bezpieczna wycieczka szkolna

We wszechstronnym i harmonijnym rozwoju ucznia niebagatelną rolę odgrywa turystyka szkolna. Jej różnorodne formy, takie jak: rajdy, złazy, spływy, obozy wędrowne, biwaki stwarzają świetne okazje do kształtowania postaw społecznych, uczenia się funkcjonowania w grupie poza codzienną rzeczywistością szkolną.

Najpopularniejszą formą turystyki są wycieczki krajoznawcze. Popularyzacja wiedzy o kraju i regionie to bardzo ważne zadanie edukacyjne i wychowawcze szkoły. Pamiętajmy jednak, że warunkiem udanej wycieczki jest dobra jej organizacja, przede wszystkim zapewniająca uczestnikom bezpieczeństwo.

Oto kilka elementarnych porad dla nauczycieli organizujących wycieczkę szkolną:

 1. Ustalamy jej cel (spójny z programem edukacyjno-wychowawczym) oraz miejsce realizacji.
 2. Określamy organizatora (szkoła lub instytucja zajmująca się turystyką).
 3. Uzgadniamy z rodzicami uczniów zasady organizacji i przebieg wycieczki.
 4. Ustalamy zakres zadań i obowiązków opiekunów wycieczki (o liczbie uczestników wycieczki  przypadającą na jednego wychowawcę decyduje dyrektor szkoły).
 5. Przygotowujemy podstawowy zestaw dokumentów, tj:

          a. kartę wycieczki (załącznik do rozporządzenia MENiS z dnia 8 listopada 2001r. 

           w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły
           i placówki krajoznawstwa i turystyki. Dz.U. Nr 135-10539-poz 1516
          b.harmonogram,
          c.listę uczestników,
          d.zezwolenie rodziców lub opiekunów prawnych na udział w wycieczce wraz 
          e. z oświadczeniem o stanie zdrowia dziecka i nr telefonu kontaktowego do rodziców lub                  opiekunów prawnych,
          f.regulamin wycieczki (zapoznajemy z nim wszystkich uczestników),
          g.ubezpieczenie dzieci i młodzieży od wypadków oraz od kosztów leczenia,
          h. umowę zawierającą obowiązki zleceniodawcy i zleceniobiorcy w przypadku organizacji                    wycieczki przez biuro turystyczne.

      6. W przypadku wycieczki zagranicznej (zadanie dyrektora) przedstawiamy organowi       prowadzącemu i nadzorującemu szkoły zgłoszenie, które powinno zawierać: nazwę kraju, czas pobytu, program pobytu, imię i nazwisko kierownika i opiekunów ze wskazaniem osoby znającej język obcy w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się za granicą kraju, listę uczniów biorących udział w wyjeździe wraz z określeniem ich wieku. Sprawdzamy, czy uczestnicy posiadają dokumenty potrzebne za granicą.

 1. W czasie wycieczki szkolnej zwracamy uwagę na:
 1. bezpieczny przewóz i udział uczestników wycieczki w zajęciach,
 2. stan liczebny uczniów we wszystkich momentach, gdy następuje zmiana sytuacji (np. wejście do autokaru, wyjście z muzeum),
 3. zachowanie ładu i porządku w każdym miejscu (np. przy wsiadaniu – wysiadaniu z pojazdu, oczekiwaniu na pojazd, zatrzymywaniu się podczas jazdy, przebywaniu na plaży, basenie, w muzeum),
 4. przestrzeganie zasady – opiekun wsiada do autokaru ostatni i wysiada pierwszy,
 5. dostosowanie trasy, odległości, pory dnia do wieku i stanu zdrowia uczestników,
 6. poinformowanie kierownika obiektu lub ratownika o wejściu zorganizowanej grupy oraz ustaleniu zasad kąpieli (tylko pływalnia i kąpielisko pod nadzorem prowadzącego zajęcia i ratownika; grupa do 15 kąpiących się na jednego opiekuna, nie licząc ratownika).
 1. Po zakończeniu wycieczki omawiamy z uczniami realizację założonych celów oraz  przedstawiamy rodzicom rozliczenie finansowe.

 

Podstawowe akty prawne dotyczące omawianego zagadnienia:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6 poz. 69 z 2003 r.).

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz.U. nr 57/97).

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie form opieki zdrowotnej nad uczniami (Dz.U nr 4 poz. 31 z 1996 r).

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.( Dz.U. nr 135 ─ 10539 poz. 1516).

5. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. nr 98 z dnia 19 sierpnia 1997 r./ z późniejszymi zmianami/).

6. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z dnia 29 października 1997 r.).

7. Rozporządzenie MEN z 12 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków w dziedzinie rekreacji ruchowej (Dz. U. nr 101 poz. 1095).

 

Opracowała: Alicja Wróbel ─ st. wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu