Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Floriana Marciniaka w Koninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Serwis internetowy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Floriana Marciniaka w Koninie.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-01.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marlena Bartosik sekretariat@sp11.konin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: (063) 242-77-27. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej: 2013-01-05.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

ul. Łężyńska 9 62-506 Konin

Tel.: (063) 242-77-27 

Faks: (063) 242-77-27
E-mail: sekretariat@sp11.konin.pl 
Strona internetowa: www.sp11.konin.pl

Dostępność architektoniczna

Do budynku szkoły  prowadzą 2 wejścia od ul. Łężyńskiej  i od ulicy Zacisze.  Do obu wejść  prowadzą schody. Przy wejściu od ulicy Zacisze przy sali gimnastycznej znajduje się podjazd dla niepełnosprawnych. Przy wejściu od ulicy Łężyńskiej znajduje się Platforma VIMEC dla niepełnosprawnych. Biurko osób dyżurujących znajduje się po lewej stronie przy wejściu od ul. Łężyńskiej. Dla osób poruszających się  na wózkach dostępne są korytarze, hol i pomieszczenia (sale lekcyjne, stołówka, toaleta dla niepełnosprawnych, gabinet dyrektora, sekretariat, świetlica, biblioteka, sala gimnastyczna) na parterze (sale lekcyjne, gabinet pielęgniarki, pedagoga) na piętrze szkoły. Szkoła jest podzielona na część A i B. Do części pomieszczeń prowadzą schody. Osoby niepełnosprawne mogą mieć do nich dostęp ze względu na platformę dla niepełnosprawnych, która znajduje się  w budynku. Platformą dla niepełnosprawnych można dotrzeć na piętro budynku zarówno do części A jak i B. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, w pobliżu dyżurki cz. B budynku. Przed budynkiem na parkingu  od strony ulicy Łężyńskiej wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W szkole nie ma pętli indukcyjnych i możliwości skorzystania z informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.