Istnieje możliwość zgłaszania uwag, opinii i sugestii przez osoby ze szczególnymi potrzebami. a także ich rodziny i opiekunów dotyczących problemów natury architektonicznej, technicznej, cyfrowej, czy też informacyjno-komunikacyjnej z jakimi zmagają się oni podczas kontaktów z placówką SP11 w Koninie

WSTĘP

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Floriana Marciniaka w Koninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Floriana Marciniaka w Koninie

Data publikacji strony internetowej: 2020-12-15  

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-09-01

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 2. filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 3. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 4. dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 5. część plików nie  jest  dostępnych cyfrowo
 6. linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w nowym oknie.
 7. niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo-skany (dyplomy, certyfikaty)

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczne obrazki po lewej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

 1. możliwość powiększenia liter
 2. podwyższony kontrast
 3. podświetlane linki
 4. skala szarości
 5. jasne tło

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI: 01.03.2020r.

Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  pracownika Szkoły Podstawowej nr 11 im. Floriana Marciniaka w Koninie.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Marlena Woźniak e-mail: marlena.wozniak@sp11.konin.pl lub skontaktować się z sekretariatem szkoły e-mail: sekretariat@sp11.konin.pl .Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: (063) 242-77-27.  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. W przypadku problemów ze stroną internetową prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marlena Bartosik e-mail: marlena.bartosik@sp11.konin.pl lub  sekretariat@sp11.konin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: (063) 242-77-27.

W szkole został powołany Zespół ds. Dostępności Szkoły w składzie:

Małgorzata Łechtańska- Dyrektor szkoły
Małgorzata Kaczorowska- Z-ca Dyrektora, pedagog szkolny
Marlena Woźniak- Kierownik gospodarczy
Emilia Broniszewska- nauczyciel wspierający
Magdalena Cyferkowska- nauczyciel wspierający

PROCEDURA WNIOSKOWO -SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Do budynku szkoły prowadzą 2 wejścia od ul. Łężyńskiej i od ulicy Zacisze. Do obu wejść prowadzą schody. Przy wejściu od ulicy Zacisze przy sali gimnastycznej znajduje się podjazd dla niepełnosprawnych. Przy wejściu od ulicy Łężyńskiej znajduje się Platforma VIMEC dla niepełnosprawnych. Biurko osób dyżurujących znajduje się po lewej stronie przy wejściu od ul. Łężyńskiej. Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są korytarze, hol i pomieszczenia (sale lekcyjne, stołówka, toaleta dla niepełnosprawnych, gabinet dyrektora, sekretariat, świetlica, biblioteka, sala gimnastyczna) na parterze (sale lekcyjne, gabinet pielęgniarki, pedagoga) na piętrze szkoły. Szkoła jest podzielona na część A i B. Do części pomieszczeń prowadzą schody. Osoby niepełnosprawne mogą mieć do nich dostęp ze względu na platformę dla niepełnosprawnych, która znajduje się w budynku. Platformą dla niepełnosprawnych można dotrzeć na piętro budynku zarówno do części A jak i B. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, w pobliżu dyżurki cz. B budynku. Przed budynkiem na parkingu od strony ulicy Łężyńskiej wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W szkole nie ma pętli indukcyjnych i możliwości skorzystania z informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Indywidualny plan poprawy dostępności