Znaczenie energii elektrycznej dla każdego człowieka.

opracowała: Mirosława Gabryszak – nauczyciel przyrody


Człowiek wykorzystuje różne źródła energii. Nauczył się korzystać z energii wiatru (wiatraki) i wody płynącej (młyny i elektrownie wodne). Używał też energii pochodzącej ze spalania drewna. Gwałtowny rozwój przemysłu spowodował wzrost zapotrzebowania na energię. Te ilości, które uzyskiwano ze spalania drewna, były zbyt małe. Znaleziono je  w węglu, później w ropie naftowej i gazie ziemnym. W ostatnich latach w niektórych krajach rozwija się energetyka jądrowa. Człowiek pozyskuje ponadto energię m.in. z pływów morskich (elektrownie pływowe) i z ciepła ziemi (elektrownie geotermiczne).

Surowce mineralne stanowią ważną część potencjału gospodarczego każdego kraju. Są bazą do rozwoju różnych gałęzi przemysłu. Polska należy do krajów zasobnych w węgiel kamienny, węgiel brunatny, siarkę, sól kamienną, rudy miedzi, srebra oraz surowce skalne.

Do głównych gałęzi przemysłu zalicza się przemysł energetyczny, hutniczy, elektromaszynowy i chemiczny. Stanowią one podstawę produkcyjnej i usługowej działalności człowieka. Wielkość ich produkcji świadczy o poziomie rozwoju gospodarczego państw. Podstawą rozwoju wszystkich gałęzi produkcji przemysłowej i usług jest przemysł energetyczny. Jest on głównym miernikiem poziomu rozwoju społeczno – gospodarczego państw.

Obecnie w Polsce energię elektryczną produkuje się głównie w:

–  elektrowniach  cieplnych,  spalających  węgiel  kamienny i brunatny ( w tym także w elektrowniach cieplnych, gdzie oprócz energii elektrycznej otrzymuje się ciepłą wodę, przeznaczoną do ogrzania mieszkań i innych pomieszczeń),

–  elektrowniach wodnych, wykorzystujących energię wody płynącej.

Około 96,3 % produkowanej w Polsce energii elektrycznej wytwarza się w elektrowniach cieplnych, natomiast tylko 3,3 % w elektrowniach wodnych. Pozostałe 0,4 % dostarczają tzw. elektrownie niekonwencjonalne – m.in. wiatrowe i geotermiczne. Elektrownie cieplne, spalające węgiel kamienny, skupione są przede wszystkim na zasobnej w ten surowiec energetyczny Wyżynie Śląskiej, a poza tym rozsiane są po całym niemal terytorium Polski. Większość z nich położona jest w pobliżu lub na terenie wielkich miast i dużych zakładów przemysłowych.

Elektrownie cieplne, spalające węgiel brunatny, znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie kopalń tego surowca energetycznego. Największą z nich jest elektrownia „Bełchatów”, położona tuż obok największej w Polsce kopalni węgla brunatnego. Elektrownia „Bełchatów” jest jednocześnie największą elektrownią cieplną w Europie i największą na świecie elektrownią wytwarzającą energię elektryczną z węgla brunatnego. Dostarcza ona około 20 % wytworzonej w Polsce energii elektrycznej.

Elektrownie wodne wytwarzają zaledwie 3,3 % krajowej produkcji energii elektrycznej. Większość Hydroelektrowni zlokalizowana jest w Karpatach, natomiast kilka na obszarach nizinnych. Udział elektrowni wodnych, mimo sprzyjających warunków naturalnych, jest w Polsce znacznie niższy niż w wielu krajach świata. Światowym rekordzistą jest pod tym względem Norwegia – 100 % wytwarzanej w tym kraju energii elektrycznej pochodzi z elektrowni wodnych. Na drugim miejscu znajduje się Brazylia – 93,5 %, na trzecim miejscu znajduje się Szwecja – 44,0 %. W Polsce nie ma ani jednej elektrowni jądrowej. Na świecie natomiast rośnie znaczenie energetyki jądrowej. W 1995 r. dostarczała ona niemal 18 % światowej produkcji energii elektrycznej. Jej udział jest szczególnie wysoki we Francji (72,6 %), w Belgii (67 %) i Szwecji (51,8 %).

Polski przemysł energetyczny całkowicie zaspokaja potrzeby mieszkańców i gospodarki naszego kraju. Znaczne ilości energii sprzedajemy za granicę. W przemyśle energetycznym największe znaczenie ma obecnie produkcja energii elektrycznej, która dzięki wielostronnemu zastosowaniu stanowi podstawę rozwoju innych gałęzi przemysłu, wielu dziedzin transportu, łączności i rolnictwa. Trudno wyobrazić sobie życie współczesnego człowieka bez energii elektrycznej. Dlatego też produkcja jej, zwłaszcza w przeliczeniu na jednego mieszkańca , uważana jest za miernik poziomu gospodarczego kraju.

Energia elektryczna wytwarzana przez wszystkie rodzaje elektrowni wykorzystywana jest w wielu gałęziach produkcji przemysłowej. Jest podstawą rozwoju wszystkich gałęzi produkcji przemysłowej i usług. Przemysł energetyczny jest głównym wskaźnikiem poziomu rozwoju społeczno – gospodarczego kraju. Prąd elektryczny jest bardzo ważny nie tylko w rozwoju całego przemysłu, również dzięki niemu może działać większość urządzeń, które są wręcz niezbędne w naszym życiu codziennym. W różnych zakładach  przemysłowych dzięki prądowi elektrycznemu mogą być wprowadzane coraz to nowe technologie, które stawiają poszczególne gałęzie przemysłowe na najwyższym poziomie światowym. Dzięki rozwojowi przemysłu energetycznego mogą rozwijać się również takie dziedziny nowoczesnej technologii jak: elektronika, informatyka, łączność naziemna i satelitarna. Rozbudowuje się sieć komputerowa i telefoniczna. Poprzez dokładne poznanie właściwości prądu elektrycznego można lepiej kontrolować funkcjonowanie organizmu ludzkiego np. nowoczesne metody diagnozowania chorób w medycynie oraz ich leczenie. Prawidłowe funkcjonowanie oddziałów intensywnej terapii medycznej,  to też zasługa wykorzystania prądu elektrycznego. Dzięki elektryczności może prawidłowo  rozwijać się komunikacja drogowa, kolejowa, lotnicza oraz wodna.

W naszym codziennym życiu bez energii elektrycznej trudno by było wyobrazić sobie nasze właściwe funkcjonowanie, ponieważ dzięki niej mamy chociażby światło w naszych domach. Bez urządzeń AGD, takich jak: lodówka, pralka, robot kuchenny, mikrofalówka, czajnik elektryczny i wielu innych, które działają dzięki elektryczności również trudno by się nam żyło.

Także urządzenia RTV, takie jak: telewizor, radio, magnetowid, wieża stereo, komputer które mogą działać dzięki energii elektrycznej, są niezbędne w życiu każdego człowieka, ponieważ ułatwiają nam pracę oraz dostarczają rozrywki. Właśnie dzięki nim wiemy co dzieje się w kraju i na całym świecie.

Podsumowując uważam, że przemysł energetyczny wytwarzający energię elektryczną w poszczególnych krajach ma szczególne znaczenie przede wszystkim dla ludności tych państw, ponieważ ułatwia  im codzienne życie.

Bardzo ważne jest aby społeczność uczniowską już od najmłodszych lat przygotowywać do właściwego i bezpiecznego obchodzenia się z prądem elektrycznym. Nie należy również zapominać o racjonalnym i oszczędnym korzystaniu z energii elektrycznej i cieplnej w naszych domach, szkołach oraz zakładach pracy.