Szanowni Rodzice,
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020, poz. 2111) oraz wytycznymi MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych dnia 18 stycznia 2021r. uczniowie klas I-III rozpoczynają naukę stacjonarną. Powrót uczniów do szkoły odbywa się w ścisłym reżimie sanitarnym. Do szkoły przychodzą tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych (np. gorączka, kaszel, katar).

Uczniowie klas IV-VIII kontynuują naukę zdalną. Uczniowie klas I-III przychodzą do szkoły w maseczkach osłaniających usta i nos. Korzystają z maseczek przez cały czas pobytu w szkole, z wyjątkiem czasu przeznaczonego na spożycie posiłku. Zasady korzystania z szatni:

  1. klasa I korzysta z wieszaków znajdujących się naprzeciwko stołówki,
  2. klasa II ma wieszaki przy dyżurce szkolnej,
  3. klasa III korzysta z szafek uczniowskich przy sali gimnastycznej.

Obowiązuje zakaz wchodzenia do szkoły osób z zewnątrz z wyjątkiem uczniów i pracowników. Uczniowie przebywają w swoich klasach i nie kontaktują się z pozostałymi klasami. Przerwy międzylekcyjne uczniowie spędzają oddzielnie, nie kontaktują się ze sobą. Klasy oddzielnie korzystają ze stołówki bez możliwości grupowania się. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Uczniów klas I-III obowiązuje dotychczasowy plan lekcyjny, lekcje w szkole trwają 45 minut, a przerwy zgodnie z ustalonym harmonogramem. Dzieci mają wszystkie przedmioty, zgodnie z planem lekcyjnym. Uczniów klas IV-VIII obowiązuje dotychczasowy plan lekcyjny, lekcje zdalne trwają 30 minut, a przerwy 5 minut i jedna przerwa trwająca 15 minut.

                                                                                                         Dyrektor szkoły