REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Szkole Podstawowej nr 11 w Koninie
                 

                                                                                       

I POSTANOWIENIA OGÓLNE                                                                                            

1. Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej działalności realizuje jej cele i zadania, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo – opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz programie wychowawczym.                      

W świetlicy zadania są realizowane według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć.                                                       

II CELE I ZADANIA ŚWIETLICY                                                                                              

1. Świetlica zapewnia dzieciom i młodzieży zorganizowaną opiekę wychowawczą,    pomoc w nauce, rekreację i rozwijanie własnych zainteresowań.                                                                                                                                                                                                 

2. Do zadań świetlicy należy:

     a) organizowanie opieki, pomocy w nauce, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy,

     b) organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,

     c) odkrywanie i rozwijanie zainteresowań,

     d)  organizowanie rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego,

     e) kształtowanie nawyków higieny oraz dbałości o zdrowie,

     f) rozwijanie samodzielności i samorządności,

     g) współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi.                                                                                                  

III WYCHOWANKOWIE ŚWIETLICY

1. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie z klas I -VI na podstawie kart zgłoszenia. 2. Prawa uczestnika świetlicy:

     a) prawo do wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami,

     b) korzystanie z pomocy wychowawcy w odrabianiu prac domowych,

     c) wpływ na planowanie pracy świetlicy.                         

3.Obowiązki uczestnika świetlicy:

    a) systematyczny udział w zajęciach,

    b) przestrzeganie regulaminu świetlicy,

    c) dbałość o porządek i wystrój,

    d) poszanowanie sprzętu i wyposażenia,

    e) kulturalne zachowanie się podczas zajęć świetlicowych i w trakcie posiłków.

.