REGULAMIN WYJAZDU

Przyjmuję do wiadomości, że warunkiem mojego wyjazdu na ……………………………………………………………………………………………………………….
w dniu ……………………… jest przestrzeganie niniejszego regulaminu.

Poczuwam się do współodpowiedzialności za dyscyplinę i porządek, będę wypełniał przyjęte na siebie obowiązki. Dbać będę o dobrą opinię grupy, będę karny i wypełniać będę polecenia opiekuna. Przestrzegać będę zasad higieny osobistej i bezpieczeństwa podczas jazdy autobusem, przechodzenia przez jezdnię. Będę stosował się do wskazań, nakazów i zakazów jakie w danym miejscu obowiązują. Nie będę samowolnie oddalał się od grupy (w uzasadnionych sytuacjach za zgodą opiekuna).

Podpisy uczestników wyjazdu: