WYKAZ PRAW I OBOWIĄZKÓW RODZICÓW

RODZICE MAJĄ PRAWO DO:

 

wg Europejskiej Karty Praw i Obowiązków:

 • wpływania na politykę oświatową realizowaną w szkołach ich dzieci;
 •  wydawania opinii i przeprowadzania konsultacji z władzami odpowiedzialnymi  za edukację na wszystkich poziomach ich struktur;
 • uzyskania pomocy materialnej ze strony władz publicznych eliminującej wszelkie bariery finansowe, które mogłyby utrudnić dostęp ich dzieci do edukacji; (wg konwencji o prawach dziecka);
 • ukierunkowania dziecka w korzystaniu z jego prawa w sposób zgodny z rozwijającymi się zdolnościami dziecka (art. 14 ust. 2);
 • uzyskania odpowiedniej pomocy od państwa w wykonywaniu przez rodziców obowiązków związanych z wychowaniem dzieci (art. 18 ust. 2);

wg Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:

 

 • wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania (art. 48 ust. 1);
 • zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami (art. 53 ust. 3);
 • wyboru dla swoich dzieci szkół innych niż publiczne. Obywatele i instytucje mają prawo zakładania szkół podstawowych, ponadpodstawowych i wyższych oraz zakładów wychowawczych (art. 70);
 • żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją (art. 72 ust. 1);

wg ustawy o systemie oświaty:

 

 • wnioskować o odroczenie obowiązku szkolnego dziecka niepełnosprawnego do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat (art. 14, ust.1a);
 • złożyć wniosek o spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem/oddziałem przedszkolnym lub poza szkołą. Klasyfikacja w takim przypadku dokonywana jest na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych (art. 16 ust. 7a i 8);
 • złożyć wniosek (lub wyrazić zgodę) do dyrektora szkoły o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki (art. 66 ust. 1);
 • odwołać się do kuratora oświaty w ciągu 14 dni od wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego lub potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (art. 71b ust. 3 i 4);
 • złożyć wniosek (w przypadku dziecka z orzeczeniem o kształcenie specjalnym) do właściwego starosty o zorganizowanie odpowiedniej formy kształcenia (art. 71 b, ust. 5). Gdy orzeczenie zaleca kształcenie w formie ogólnodostępnej lub integracyjnej, odpowiednią formę kształcenia zapewnia jednostka samorządu terytorialnego właściwa ze względu na miejsce zamieszkania i typ szkoły;
 • wnioskować o przyznanie dla ucznia pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, zasiłek szkolny dla uczniów szkół każdego typu; art. 90 c, d, e, art. 90 n, ust. 2 pkt. 1);
 • uzyskać zwrot kosztów przejazdu dziecka niepełnosprawnego i opiekuna do najbliższej szkoły/ośrodka zapewniającego odpowiednie kształcenie dziecku niepełnosprawnemu (jeżeli gmina nie organizuje takiego dowozu; art. 17 ust. 3 a);
 • uzyskać zwrot kosztów przejazdu ucznia do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, jeżeli gmina nie zapewnia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu oraz droga dziecka z domu do szkoły przekracza 3 km – w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych, a 4 km w przypadku uczniów klas V-VI szkoły podstawowej oraz gimnazjów (art. 17 ust. 2 i 3);
 • w przypadku uczniów niepełnoletnich wnioskować o organizację nauki religii (art. 12);
 • wnioskować o organizację nauki języka, historii i kultury mniejszości narodowych i etnicznych (art. 13 ust. 1 i 2);

wg rozporządzenia MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania:

 

 • informacji o: wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania (§ 4);
 • wnioskowania o uzasadnienie oceny ustalonej przez nauczyciela oraz udostępnienia do wglądu sprawdzonych i ocenionych prac ucznia (§ 5 ust. 2 i 3);
 • wnioskowania do dyrektora szkoły o zwolnienie ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową (na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej) z nauki drugiego języka obcego (§ 10 ust.1);
 • obecności (w charakterze obserwatorów) na egzaminie klasyfikacyjnym z przyczyn negatywnej oceny z przedmiotu uzyskanej w toku nauki (§ 17 ust. 13).

RODZICE MAJĄ OBOWIĄZEK:

 

wg Europejskiej Karty Praw i Obowiązków:

 

 • osobiście włączać się w życie szkół ich dzieci i stanowić istotną część społeczności lokalnej;
 • wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny i nie zaniedbywać ich;

wg Konwencji o prawach dziecka:

 

 • zapewnić dziecku, w sposób odpowiadający rozwojowi jego zdolności, możliwości ukierunkowania go i udzielenia mu rad przy korzystaniu przez nie z praw przyznanych mu w niniejszej konwencji (art. 5);
 • ponoszenia odpowiedzialności za wychowanie i rozwój dziecka (art. 18);

wg ustawy o systemie oświaty:

 

 • dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka w wieku 6 lat podlegającego obowiązkowi szkolnemu do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia (art. 14b ust.1);
 • dopilnować realizacji obowiązku nauki, który trwa do ukończenia gimnazjum lub do 18 roku życia (art. 15 ust.1 i 2);
 • w przypadku dziecka podlegającemu obowiązkowi szkolnemu: zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia szkolne, zapewnić dziecku warunki umożliwiające przygotowanie do zajęć szkolnych;
 • zapewnić dziecku realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą, warunki nauki określone w zezwoleniu wydanym przez dyrektora szkoły;
 • powiadamiać organy gminy o formie spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16–18 lat i zmianach w tym zakresie (art. 18).

                                                                                                              Wyszukał
Małgorzata Kaczorowska