Przepisy bardziej precyzyjne – projekt nowelizacji rozporządzenia o pomocy pedagogiczno-psychologicznej skierowany do konsultacji zewnętrznych

Dodany: 16 listopada 2011, uaktualniony: 16 listopada 2011

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach wynika z potrzeby doprecyzowania przepisów dotyczących funkcjonowania zespołów nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, których zadaniem jest planowanie oraz koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży w przedszkolach, szkołach i placówkach systemu oświaty.

Okres pilotażowy wdrażania przepisów wykazał, że część regulacji budziła wątpliwości interpretacyjne. Wprowadzane zmiany wychodzą naprzeciw potrzebom środowiska i przyczynią się do poprawy organizacji pracy w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Doprecyzowanie przepisów ułatwi dyrektorom przedszkoli, szkół i placówek systemu oświaty ich stosowanie w praktyce.

Najważniejsze zmiany:

  • Intencją aktualnie obowiązującego rozporządzenia było podkreślenie potrzeby zespołowej formuły pracy zespołów nauczycieli, wychowawców oraz specjalistów, którzy planują i koordynują udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom. Jednak część dyrektorów podejmowała dodatkowe, zbędne czynności w celu powołania zespołów. Dlatego też z rozporządzenia usunięte zostało określenie sugerujące, że wspomniane zespoły muszą być tworzone przez dyrektora w sposób sformalizowany.
  • Wprowadzono także zmianę umożliwiającą dyrektorowi wskazanie osoby, która będzie koordynowała pracę większej liczby zespołów. O tym kto i pracę ilu zespołów będzie koordynował zdecyduje dyrektor, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb i możliwości organizacyjnych danej jednostki.
  • Zmiana przepisów ma też ułatwić opracowanie planu działań wspierających. W regulacji doprecyzowano bowiem, co należy rozumieć przez zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
  • Zrezygnowano też ze wskazywania w rozporządzeniu terminu dokonania przez zespół oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielonej w danym roku szkolnym. W nowym brzmieniu wskazano, że ocena efektywności dokonywana jest w terminie wyznaczonym przez dyrektora. Pozwoli to na organizację pracy odpowiednio do potrzeb i możliwości konkretnego przedszkola, szkoły lub placówki.
  • Doprecyzowano też przepisy regulujące kwestie dotyczące informowania rodziców ucznia o terminie spotkania zespołu. Obecnie część dyrektorów informacje przekazuje w sposób bardzo sformalizowany, np. listem poleconym, podczas, gdy może odbywać się to w sposób zwyczajowo przyjęty w danym przedszkolu, szkole lub placówce. Jest to sytuacja analogiczna do powiadamiania rodziców o innych spotkaniach, np. z wychowawcą klasy, grupy itp. W związku z tym, w projekcie wskazano, że o terminie spotkania zespołu dyrektor informuje rodziców ucznia w sposób ustalony w danej placówce.
  • Dodano też regulację umożliwiającą dyrektorom zaproszenie na spotkanie zespołu, za zgodą rodzica ucznia, również innych osób, w szczególności lekarza, psychologa, pedagoga, logopedy lub innego specjalisty, którego wiedza może być ogromnym wsparciem zarówno dla szkoły, jak i rodzica, w ustaleniu poszczególnych form pomocy dla ucznia.
  • Zmieniono też brzmienie treści karty indywidualnych potrzeb ucznia. Obowiązująca regulacja wskazuje, że karta zawiera informację dotyczącą odpowiedniego orzeczenia, opinii lub rozpoznania dokonanego przez zespół. Intencją prawodawcy było, aby wskazać tu tylko rodzaj dokumentu lub rozpoznania będącego podstawą do udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Natomiast w niektórych przypadkach interpretowane jest to w ten sposób, że zespół przepisuje do karty wszystkie informacje zawarte w tych dokumentach. W związku z tym dokonano zmiany redakcji tego przepisu poprzez wskazanie, że karta zawiera informację, czy udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dotyczy ucznia posiadającego odpowiednio orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, czy też dotyczy ucznia, u którego potrzeba udzielenia pomocy wynika z rozpoznania dokonanego przez nauczyciela lub specjalistę, prowadzącego z nim zajęcia.

                        przygotowała  Małgorzata Radke