Projekt „Pierwsze kroki w edukacji” jest projektem systemowym realizowanym na podstawie umowy Nr: POKL.09.01.02-30-169/12-00, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX” Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie  9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie równic w jakości usług edukacyjnych”.

Okres realizacji projektu:  03.09.2012 do 30.09.2013 roku.

Łączna wartość projektu wynosi 887.750,00 zł z tego:

  • Dofinansowanie ze środków EFS  (85%) –  754.587,50 zł
  • Dotacja celowa z budżetu państwa (15%) – 133.162,50 zł

Celem projektu jest wsparcie w jego okresie realizacji 915 uczniów i uczennic klas I-III, kształcących się szkołach podstawowych w Mieście Konin poprzez indywidualizację procesu nauczania opartego o zdiagnozowane potrzeby edukacyjne uczniów w latach 2012-2013.

W naszej szkole projekt zakłada realizację zajęć pozalekcyjnych w zakresie:

  • Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji
  • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
  • Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej
  • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych w naukach matematyczno – przyrodniczych
  • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych humanistycznie: język angielski
  • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych humanistycznie: czytelniczo

Rodzaj zajęć

nauczyciel

grupa

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji

Magdalena Maćkowiak

Środa 12:45-13:30

1

zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

Małgorzata Zielińska

Czwartek 12:45:30:30

 

 

 

1

zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej

Małgorzata Kaczorowska

Wtorek 12:30:13:30

1

 

gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy

Joanna  Kucal

Poniedziałek 12:45-13:30

1

 

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matemat -przyrodnicze

Mariola Gostyńska

Poniedziałek 12:45-13:30

1

 

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych human: czytelnicze

 

Marlena Bartosik

Wtorek 11:45 – 12:30

1

 

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych humanistycznie: angielski

Ewa Kubsik/Dorota Silska

I Czwartek 12:30-13:15

II Wtorek 11:45-12:30

1

 

2

 

 

 

Projekt obejmuje 12 szkół podstawowych z Konina tj. SP 1, SP 3, SP 4, SP 5, SP 6, SP 8, SP 9, SP 11, SP 12, SP 15 oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

 

Łączna liczba godzin zajęć pozalekcyjnych do zrealizowania w ramach całego projektu wynosi: 11.050 godzin

Szkoły objęte projektem otrzymają również wsparcie w postaci doposażenia bazy dydaktycznej w sprzęt komputerowy.