Regulamin konkursu wiedzy

o osiedlu Cukrownia Gosławice

Cele konkursu:

 • Zainteresowanie uczniów historią osiedla.
 • Inspirowanie w odkrywaniu ciekawych pod względem przyrodniczym, krajobrazowym lub architektonicznym miejsc na osiedlu i okolicy.
 • Kształtowanie więzi emocjonalnej ze swoim miejscem zamieszkania.
 • Pogłębienie wiedzy o wybitnych Polakach związanych z osiedlem
   i regionem.
 • Ugruntowanie poczucia tożsamości regionalnej, narodowej z zachowaniem postaw tolerancji dla innych narodowości i religii.
 • Poszerzenie wiedzy o dziedzictwie kulturowym regionu.

II Uczestnicy konkursu:

Uczestnikami konkursu są :

·         dzieci Przedszkola nr14 w Koninie

·         uczniowie Szkoły Podstawowej nr11 w Koninie

·         mieszkańcy osiedla Cukrowni Gosławice

III Przebieg konkursu:

 1. Konkurs wiedzy o osiedlu  składa się  z 1 etapu ustnego, który odbędzie się 12 maja 2012r podczas Majowego Festynu.
 2. Całość konkursu trwa 15 minut i jest on podzielony na 3 grupy wiekowe:

I grupa – dzieci przedszkolne,

II grupa dzieci szkolne

III grupa osoby dorosłe.

     3. Dla każdej z tych grup przygotowane są osobne zestawy pytań.

     4.Spośród chętnych uczestników Festynu zostaną wybrane 2 osoby z 3 grup konkursowych, które powalczą o tytuł Mistrza Historii osiedla  
        Cukrowni Gosławice.

     5.Każdy uczestnik wybiera sobie numery 3 pytań z listy od 1-25 pytań dla odpowiedniej grupy osób.

     6.Pytania punktowane są od 0 do 2 punktów:

                0 punktów – zła odpowiedź, lub jej brak,

                1 punkt – niepełna odpowiedź

                2 – pełna i poprawna odpowiedź.

     7.O przydziale punktów decyduje komisja konkursowa.

     8. Wygrywa ta osoba, która uzyska największą ilość  punktów.

     9.W przypadku remisu uczestnicy mają dogrywkę po 2 pytania lub do wyczerpania puli pytań. W przypadku braku rozstrzygnięcia podziału na miejsca i zakończenia konkursu, przyznaje się tytuł ostatnim finalistom, z tą samą ilością punktów, bez względu na ilość osób.

    10. Wyniki konkursu są ogłoszone w ciągu 10 minut po zakończeniu tury pytań do uczestników.

    11.Dla najlepszych znawców historii osiedla czekają atrakcyjne nagrody, a dla wszystkich osób  biorących udział w konkursie  dyplomy uczestnictwa.

IV  Postanowienia końcowe:

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu konkursu oraz terminu ogłoszenia wyników. O ewentualnych zmianach uczestnicy zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania
  i przetwarzania  danych osobowych uczestników konkursu w celach organizacyjnych i na potrzeby samego konkursu.

V Literatura Konkursowa:

 • Kroniki Szkoły Podstawowej nr11 w Koninie, Przedszkola nr14

w koninie  i zakładu Cukrowni Gosławice,

 • Historia Parafii Św. Teresy od Dzieciątka Jezus  w Koninie – strona internetowa: WWW.swteresa.konin.pl
 • Strona internetowa Klubu CKS Sparta Konin -spartakonin.futbolowo.pl
 • Własne obserwacje osiedla Cukrowni Gosławice, zachodzących zmian i środowiska naturalnego.

Organizatorzy Konkursu:

Alina Zimna  i Mirosława Gabryszak

Konsultacja: Agnieszka Czechowska