Inteligencje wielorakie

Jest wiele różnych sposobów, aby być człowiekiem inteligentnym. Nie ma żadnego standardu, który określającego atrybuty, które jednoznacznie potwierdzają inteligencję człowieka. Każda osoba posiada wszystkie osiem rodzajów inteligencji, ale one funkcjonują w indywidualny, niepowtarzalny sposób. Niektórzy ludzie mają wysoko rozwinięte wszystkie rodzaje inteligencji, niektórzy tylko kilka. Większość ludzi jest gdzieś w środku. Zdolności są odkrywane stopniowo, niektóre mogą być jeszcze nieodkryte. Wszystkie rodzaje inteligencji współpracują ze sobą. żadna nie istnieje indywidualnie.

Teoria inteligencji wielorakich Howarda Gardnera ukazująca wyjątkowość i niepowtarzalność każdego człowieka stała się podstawą do zmiany sposobu myślenia o edukacji w wielu krajach. Profesor podważył tezę o istnieniu tylko jednego rodzaju inteligencji – który można zmierzyć przy użyciu testów – prezentując w zamian wachlarz wielu inteligencji odrębnych ale równoprawnych. Badania wykazują, że najbardziej pożądanymi rodzajami inteligencji w tradycyjnych szkołach są językowa i matematyczno – logiczna pozostałe są pomijane, a ich rozwój nie jest wspierany w sposób przemyślany i celowy. Teoria Gardnera zmierza do tego, aby rozwijać indywidualne talenty i zainteresowania każdego ucznia oraz tworzyć dla niego optymalny – dostosowany do wiodących inteligencji – profil uczenia się.

Gardner zidentyfikował osiem rodzajów inteligencji człowieka. Nie chodziło mu jednak
o dokładną liczbę rodzajów inteligencji, ale o biologiczny potencjał, jaki posiada każdy człowiek. Każdy z nas ma bowiem osobisty profil zdolności, z którym się urodził i własne możliwości ich rozwoju.

Gardner wyróżnił następujące rodzaje inteligencji:

            inteligencje

a) inteligencja kinestetyczna (ruchowa) – umiejętność wyrażania uczuć, pomysłów, rozwiązywania problemów. Są to zdolności fizyczne takie jak: koordynacja ruchów, giętkość, poruszanie się.

b) inteligencja intrapersonalna – zdolność do rozumienia siebie, swoich zalet, słabości, nastrojów, pragnień intencji. To także umiejętność rozumienia różnic i podobieństw do innych ludzi rozumienia swojego postępowania.

c) inteligencja interpersonalna – to zdolność rozumienia innych, ich zachowań, nastrojów, uczuć, motywacji.

d) inteligencja lingwistyczna (językowa) – jest to umiejętność stosowania słów w mowie i w piśmie. Obejmuje ona umiejętność gromadzenia i zapamiętywania informacji.

e) inteligencja logiczno-matematyczna – jest to zdolność rozumienia liczb, posługiwania się nimi, dostrzeganie zależności, przyczyn, skutków, myślenia abstrakcyjnego.

f) inteligencja muzyczna – to zdolność do rozróżniania rytmu, melodii, tempa, dźwięków otaczającego świata. To także umiejętność rozpoznawania i odtwarzania piosenek, melodii.

g) inteligencja przestrzenna – to zdolność rozumienia formy, kształtu, płaszczyzny, koloru, linii, wielkości. Obejmuje ona także umiejętność graficznego, czy przestrzennego przedstawiania zjawisk.

h) inteligencja przyrodnicza – zdolność do rozpoznawania i klasyfikowania roślin, minerałów, zwierząt, skał. To także umiejętność rozpoznawania zjawisk kulturowych.

 

Jeśli dominującą inteligencją dziecka jest inteligencja ruchowa to:

wykorzystuje ruch w sposób celowy i świadomy

ma dobrą koordynacje ruchową

lubi ćwiczenia fizyczne i zabawy ruchowe

potrafi własnym ciałem wyrażać emocje

często podczas rozmowy gestykuluje i używa mowy ciała

szybko uczy się nowych sprawności ruchowych np. jazdy na rowerze

jest uzdolniony manualnie i sprawnie posługuje się przedmiotami

 

Jeśli Twoją dominującą inteligencją dziecka jest inteligencja intrapersonalna to:

woli bawić się i pracować samodzielnie, niż w grupie

dobrze zna oraz wykorzystuje swoje mocne strony

samodzielnie buduje wewnętrzną motywacje

jest zaradny, niezależny,

lubi decydować o swoich sprawach i potrafi wyrażać swoje uczucia

posiada umiejętność kierowania swoim postępowaniem

patrzy na świat ze swojego punktu widzenia

 

Jeśli Twoją dominującą inteligencją dziecka jest inteligencja interpersonalna to:

posiada zdolność patrzenia na świat z punktu widzenia innej osoby i współodczuwania

potrafi pracować w zespole

ma naturalne zdolności przywódcze

jest komunikatywny i potrafi słuchać innych

łatwo nawiązuje kontakty społeczne i dba o dobre relację z innymi osobami

zachowuje asertywność przy konfrontacji, potrafi negocjować, rozwiązywać konflikty

 

Jeśli Twoją dominującą inteligencją dziecka jest inteligencja językowa to:

lubi mówić i potrafi aktywnie słuchać

posiada bogaty zasób słownictwa i wypowiada się w barwny sposób

potrafi samodzielnie tworzyć oryginalne historie

łatwo uczy się nowych słów, także w obcych językach

ma dobrą pamięć do imion, nazwisk, nazw geograficznych

z łatwością zapamiętuje wiersze, fragmenty prozy

lubi czytać

łatwo zapamiętuje symbole, np. kształty liter

 

Jeśli Twoją dominującą inteligencją dziecka jest inteligencja matematyczno – logiczna to:

potrafi szeregować, wnioskować i klasyfikować zgodnie z jakąś zasadą lub cechą

dostrzega związki przyczynowo – skutkowe i myślisz logicznie

zadaje wiele pytań dotyczących otaczającego świata

jest dociekliwy i kreatywnie rozwiązuje problemy

poznaje świat poprzez eksperymentowanie i doświadczanie

chętnie bawi się w gry logiczne i rozwiązuje zagadki

 

Jeśli Twoją dominującą inteligencją dziecka jest inteligencja muzyczna to:

potrafi łączyć muzykę z emocjami i własnym nastrojem

ma poczucie rytmu i jest wrażliwy na wszelkie dźwięki

z łatwością zapamiętuje rytmy oraz rymy

lubi śpiewać, słuchać muzyki, posiada dobry słych muzyczny

chętnie uczy się przy muzyce i próbuje grać na instrumentach

ma swoje ulubione piosenki, utwory i melodie

próbuje wydobywać dźwięki z przedmiotów nie muzycznych

 

Jeśli Twoją dominującą inteligencją dziecka jest inteligencja wizualno-przestrzenna to:

jest wrażliwy na kształty, obrazy, przestrzeń, kolory

ma zdolność dostrzegania szczegółów otaczającego świata

ma dobrą pamięć obrazową i bogatą wyobraźnie

lubi rysować, rzeźbić, wycinać, lepić, modelować, tworzyć przestrzenne formy

dysponuje dobrze rozwiniętym zmysłem dotyku

ma znakomitą orientację przestrzenną

lubi rozkładać na części różne przedmioty aby sprawdzić jak działają

 

Jeśli Twoją dominującą inteligencją dziecka jest inteligencja przyrodnicza to:

jest ciekawy świata i zafascynowany światem przyrody

lubi samodzielnie eksperymentować i doświadczać

jest zainteresowany zjawiskami przyrodniczymi, fizycznymi, chemicznymi

dostrzega zależności oraz wzorce w przyrodzie i otaczającym świecie

obserwuje, rozpoznaje, kategoryzuje obiekty przyrody żywej i nieożywionej

lubi zajęcia i zabawy związane z przebywaniem na powietrzu

 

Wyszukała M.Maćkowiak, źródło www. www.sp17.net.pl