Z okazji zbliżającej się rocznicy odzyskania Niepodległości portal edukacyjny www.dyktanda.pl organizuje I Ogólnopolskie Dyktando na Święto Niepodległości, które odbędzie się w najbezpieczniejszy obecnie sposób, czyli wyłącznie przez Internet.

Ideą akcji jest wykazanie się znajomością języka polskiego, a także zebranie środków na cel charytatywny lub społeczny.

Im więcej osób dołączy do akcji, czyli napisze dyktando w dniu 11 listopada 2020 r., tym większa kwota trafi do potrzebujących. Maksymalnie przekazane może zostać wsparcie sięgające aż 10 tysięcy złotych!

Wzięcie udziału w I Ogólnopolskim Dyktandzie na Święto Niepodległości jest bezpłatne, a każdy uczestnik to jedna złotówka przekazana przez portal dyktanda.pl na wybrany cel.

Każdy z uczestników ma możliwość zgłosić ważny dla niego cel społeczny lub charytatywny. Przykładowo może to być pomoc dla chorej osoby, albo zakup komputerów do zdalnej nauki dla dzieci z ubogich rodzin. O tym, kto otrzyma zebrane fundusze, zadecydują uczestnicy Dyktanda poprzez głosowanie. 

Każdy, kto napisze Ogólnopolskie Dyktando na Święto Niepodległości w dniu 11 listopada 2020 r., będzie miał możliwość oddania jednego głosu. Osoby, które uzyskają w dyktandzie najlepsze rezultaty, zostaną nagrodzone zwielokrotnioną siłą głosu – tym samym będą miały większy wpływ na wynik głosowania.

Odpowiednio:

1 miejsce w danej kategorii wiekowej – 100 głosów

2 miejsce w danej kategorii wiekowej – 90 głosów

3 miejsce w danej kategorii wiekowej – 80 głosów

4 miejsce w danej kategorii wiekowej – 70 głosów

5 miejsce w danej kategorii wiekowej – 60 głosów

6 miejsce w danej kategorii wiekowej – 50 głosów

7 miejsce w danej kategorii wiekowej – 40 głosów

8 miejsce w danej kategorii wiekowej – 30 głosów

9 miejsce w danej kategorii wiekowej – 20 głosów

10 miejsce w danej kategorii wiekowej – 10 głosów

11 i dalsze miejsce w danej kategorii wiekowej – 1 głos

Do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Dyktandzie na Święto Niepodległości zapraszamy nie tylko osoby dorosłe, ale również uczniów szkół średnich i podstawowych

Za opracowanie tekstu dyktand, dostosowanych do wieku uczestników, odpowiadają wybitni językoznawcy, m.in. prof. dr hab. Tadeusz Zgółka, wiceprzewodniczący Rady Języka Polskiego oraz prof. dr hab. Mariusz Rutkowski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Zapisy na dyktando oraz zgłoszenia celu charytatywnego lub społecznego przyjmowane są na stronie: https://dyktanda.pl/dyktando-na-swieto-niepodleglosci

Pokażmy w tym ważnym dniu ducha patriotyzmu i wspólnie pomóżmy potrzebującym!

Regulamin akcji „Ogólnopolskie Dyktando na Święto Niepodległości”

I. Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin z dnia 16.10.2020 (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady, zakres i

warunki uczestnictwa w akcji pod nazwą „Ogólnopolskie Dyktando na Święto Niepodległości” (zwanej dalej „akcją”).

2. Organizatorem Akcji jest: EDU Games S.A., ul. Nowopogońska 98, 41-250 Czeladź, NIP 6252475036, KRS 0000861152, REGON 38710933, kapitał zakładowy 100 000 pln opłacony w całości, operator platformy dyktanda.pl (zwana dalej „Organizatorem”).

3. Fundatorem środków pieniężnych, które zostaną przekazane na cel społeczny lub charytatywny, wybrany w głosowaniu internetowym w ramach niniejszej akcji jest: EDU Games S.A., ul. Nowopogońska 98, 41-250 Czeladź, NIP 6252475036, KRS 0000861152, REGON 38710933, kapitał zakładowy 100 000 pln opłacony w całości (zwana dalej „Sponsorem”).

4. Akcja zostanie przeprowadzona za pośrednictwem platformy dyktanda.pl oraz wskazanego zewnętrznego systemu/aplikacji, za pośrednictwem której zostanie przeprowadzone głosowanie.

5. Udział w Akcji jest bezpłatny i dobrowolny. Będzie się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz zgodnie z polityką uczestnictwa i zasad fair play platformy dyktanda.pl. Do uczestnictwa w akcji wymagane jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (zweryfikowanej), a także aktywnego konta na platformie dyktanda.pl.

6. Udział w Akcji jest technicznie możliwy za pomocą komputera, tabletu i telefonu komórkowego, wyposażonego w przeglądarkę internetową.

7. Czas trwania akcji:

Zapisy-> 16.10-11.11.2020

Zgłaszanie celów->22.10-11.11.2020

Pisanie Dyktanda na Święto Niepodległości->11.11.2020

Głosowanie na Cel->13-15.11.2020

II. Zasady i przebieg Akcji

1.    Aby wziąć udział w Dyktandzie na Święto Niepodległości, należy:

✔      być zarejestrowanym użytkownikiem serwisu dyktanda.pl

✔      określić swój przedział wiekowy (klasy 1-3, 4-6, 7-8, szkoła średnia, dorosły)

✔      zapisać się na stronie (https://dyktanda.pl/dyktando-na-swieto-niepodleglosci), klikając przycisk “Zapisz się do konkursu”.

2. Zapisy startują 16.10.2020 r. Zakończą się 11.11.2020 r., kilka minut przed startem dyktanda w danej grupie wiekowej (dokładne godziny zostaną ogłoszone w trakcie trwania zapisów).

3. W ramach akcji, w dniu 11 listopada 2020 r. zapisane osoby będą miały możliwość napisania specjalnie przygotowane na tę okazję Dyktanda na Święto Niepodległości. Będzie można je rozwiązać wyłącznie online, na stronie dyktanda.pl, o wyznaczonych wcześniej godzinach. Każda osoba będzie mogła napisać dyktando tylko 1 raz, w swojej grupie wiekowej, o wskazanej godzinie.

4.    Każda osoba, która zapisze się na Dyktando na Święto Niepodległości, będzie mogła (w dniach 22.10.2020-11.11.2020 r.) , za pomocą formularza zgłosić cel społeczny lub charytatywny. Zebrane cele zostaną następnie poddane głosowaniu. Głosowanie to odbędzie się online pomiędzy 13 a 15 listopada 2020.

5.    Głosować będą mogły wyłącznie osoby, które napiszą (rozwiążą) Dyktando na Święto Niepodległości. Każdy uczestnik będzie mógł oddać jeden głos (siła głosu równa 1).

6.  Osoby, które najlepiej napiszą Dyktando na Święto Niepodległości w danej kategorii, otrzymają zwiększoną siłę głosu. Odpowiednio:

1 miejsce w danej kategorii wiekowej – 100 głosów

2 miejsce w danej kategorii wiekowej – 90 głosów

3 miejsce w danej kategorii wiekowej – 80 głosów

4 miejsce w danej kategorii wiekowej – 70 głosów

5 miejsce w danej kategorii wiekowej – 60 głosów

6 miejsce w danej kategorii wiekowej – 50 głosów

7 miejsce w danej kategorii wiekowej – 40 głosów

8 miejsce w danej kategorii wiekowej – 30 głosów

9 miejsce w danej kategorii wiekowej – 20 głosów

10 miejsce w danej kategorii wiekowej – 10 głosów

7.     Na cel społeczny lub charytatywny, który zdobędzie najwięcej głosów, zostaną przekazane środki pieniężne przekazane przez sponsora akcji. Przekażemy 1 zł za każdego uczestnika akcji, który napisze Dyktando na  Święto Niepodległości. Maksymalna kwota, która zostanie przekazana, to 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

8.     Dyktando odbędzie się w pięciu kategoriach wiekowych: klasy 1-3, 4-6, 7-8, szkoła średnia, dorośli.

9.    Każdy uczestnik Akcji otrzyma (drogą e-mail) i będzie miał udostępniony do pobrania (w panelu użytkownika) dyplom potwierdzający uczestnictwo w akcji i uzyskany wynik. Na dyplomie znajdzie się Nick uczestnika lub jego imię i nazwisko o ile je poda w panelu użytkownika.

III. Uczestnicy Akcji – rejestracja, zgody, dyskwalifikacja.

1. Uczestnikiem Akcji (zwanym „Uczestnikiem”) może być osoba fizyczna zamieszkała na

terytorium dowolnego państwa, kwalifikująca się do jednej z kategorii wiekowych tj. szkoła podstawowa (klasy 1-3, 4-6,7-8), szkoła średnia i osoby dorosłe. Uczestnicy małoletni według prawa właściwego dla swojego miejsca zamieszkania muszą uzyskać zgodę rodzica lub innego opiekuna prawnego na uczestnictwo w Akcji.

2. W celu wzięcia udziału w Akcji Uczestnik zobowiązany jest do zarejestrowania się na

dyktanda.pl i podania danych w formularzu rejestracyjnym (zwanego „Formularzem”):

a) login

b) hasło

c) e-mail

d) grupa wiekowa

e) Imię i nazwisko (nieobowiązkowo-> niemniej ich podanie w panelu użytkownika umożliwi umieszczenie tych danych na dyplomie uczestnictwa w akcji)

3. Przesyłając Formularz rejestracji, Uczestnik Akcji zobowiązany jest podać dane w Formularzu zgodne ze stanem faktycznym. Podanie nieprawdziwych danych skutkować będzie zawieszeniem lub

usunięciem konta.

4. Osoba fizyczna może brać udział w Akcji tylko i wyłącznie jako jeden określony Uczestnik.

Zabronione jest uczestniczenie w Akcji jako więcej niż jeden Uczestnik. W przypadku zauważenia

przez Organizatora możliwości, iż jeden uczestnik zarejestrował się więcej niż jednokrotnie,

Organizator zastrzega sobie prawo, do zweryfikowania danych oraz zdyskwalifikowania użytkownika,

bez konieczności kontaktu z Uczestnikiem w celu zweryfikowania, które z kont jest poprawne.

5. Uczestnik może zostać zdyskwalifikowany w przypadku:

– Złamania regulaminu platformy dyktanda.pl lub regulaminu akcji „Ogólnopolskie Dyktando na Święto Niepodległości”

– Próby nieuprawnionego wpłynięcia na wyniki dyktanda

– Próby nieuprawnionego wpłynięcia na wyniki głosowania

– Postępowania wbrew zasadom fair play

– Próby oszustwa lub podaniu nieprawdziwych danych

6. Dyskwalifikacja oznacza anulację wyniku danego Uczestnika oraz

utratę przez Uczestnika prawa do oddania głosu na wybrany cel charytatywny lub społeczny.

7. Uczestnictwo w akcji wymaga zapisu, którego można dokonać na stronie: https://dyktanda.pl/dyktando-na-swieto-niepodleglosci

8. Warunkiem udziału w Akcji, jest akceptacja niniejszego regulaminu, zasad fair play, zgód marketingowych oraz regulaminu dyktanda.pl.

IV. Cel społeczny lub charytatywny

1. Celem akcji jest przekazanie środków pieniężnych przez sponsora na wyłoniony w głosowaniu online cel społeczny lub charytatywny na zasadach określonych niniejszym regulaminem.

2. Cel społeczny lub charytatywny, który zdobędzie najwięcej głosów w głosowaniu online, otrzyma od sponsora środki pieniężne w wysokości obliczonej według wzoru: liczba osób we wszystkich kategoriach wiekowych, które w dniu 11 listopada 2020 r. za pośrednictwem dyktanda.pl napiszą (i otrzymają wynik) Dyktando na Święto Niepodległości, pomnożona razy 1 pln, z uwzględnieniem maksymalnej kwoty 10 000 pln (słownie: dziesięć tysięcy złotych).  Przykład: jeżeli dyktando napisze i otrzyma wynik 5000 osób, to przekazana kwota wyniesie 5000 pln.

3. Maksymalna kwota (limit kwoty), która zostanie przekazana, to 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

4. Założeniem Akcji jest umożliwienie zgłoszenia przez użytkownika dyktanda.pl do wzięcia udziału w głosowaniu dowolnego celu społecznego lub charytatywnego.

5. Jako dowolny cel społeczny lub charytatywny nie można zgłaszać celów: mogących zostać uznane za niezgodne z prawem, o charakterze politycznym, powiązanych z organizacją o charakterze politycznym, wzbudzających kontrowersje, wulgarnych, promujących nienawiść czy dyskryminację.

6. Organizator ma prawo usunąć zgłoszony przez użytkownika cel:

– jeżeli uzna go za naruszający zapisy niniejszego regulaminu

-mający braki formalne

– niedający się zweryfikować

– jeżeli dany cel nie chce być przedmiotem głosowania (np. jakaś fundacja zostanie zgłoszona bez jej zgody i wiedzy)

– jeżeli zgłosiła go już inna osoba/osoby

-jeżeli zgłaszający nie jest użytkownikiem dyktanda.pl lub nie jest zapisany w chwili zgłaszania celu do akcji

-jeżeli dany cel jest zbyt ogólny (np. wsparcie Fundacji XYZ)

7. Zgłoszenie celu musi zawierać:

-adres e-mail zgłaszającego

– nazwę celu np. Zbiórka na laptopy do zdalnej edukacji

– podmiot, który formalnie otrzyma darowiznę. Np. Fundacja/ Stowarzyszenie XYZ czy konkretna osoba potrzebująca

-numer KRS (dotyczy fundacji, stowarzyszeń i innych, które posiadają)

-dane kontaktowe podmiotu (o ile ktoś posiada)

-opis celu (konkretnego) np. Zbieramy środki na zakup 10 laptopów które przekażemy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej w miejscowości ZYX.

-link do strony WWW

-link do facebook

8. Cel musi być konkretny, dający się łatwo zidentyfikować i zweryfikować. Oznacza to, że nie można zgłaszać celów ogólnych np. działalność statutowa fundacji XYZ.

9. Zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji celu charytatywnego lub społecznego, w każdym momencie trwania akcji, a już szczególnie przed dokonaniem przelewu środków zebranych podczas akcji. Podmiot lub osoba, która nie uzyska pozytywnej weryfikacji zostanie usunięta z listy celów poddanych pod głosowanie.

10.  Jeżeli okazałoby się, że z jakiś względów cel który zwycięży w głosowaniu, nie podda się weryfikacji, lub jej nie przejdzie (nie udokumentuje w sposób wiarygodny istnienia celu społecznego lub charytatywnego) lub nie będzie chciał otrzymać kwoty zebranej w wyniku akcji, kwota ta trafi do kolejnego pod względem liczby głosów celu.

11. W przypadku remisu (zdobycia takiej samej liczby punktów, przez dwa lub więcej zgłoszonych celów) kwota zebrana w Dyktandzie na Święto Niepodległości zostanie podzielona między te cele proporcjonalnie.

12. Sponsor przekaże środki na wybrany w głosowaniu cel do 21 dni roboczych od pozytywnego zweryfikowania celu i uzgodnienia formalności potrzebnych do przekazania środków pieniężnych (w tym księgowo-podatkowych).

13. Jeżeli wystąpi obowiązek zapłaty podatku od darowizny, pokryje go sponsor, bezpośrednio do właściwego urzędu skarbowego.

V. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników jest platforma

dyktanda.pl.

2. Udział w akcji wymaga podania jedynie loginu (nicku), grupy wiekowej oraz adresu email.

3. Podanie imienia i nazwiska jest nieobowiązkowe, ale konieczne jeżeli dane te mają znaleźć się na dyplomie potwierdzającym udział w akcji i osiągnięty wynik dyktanda.

VI. Reklamacje

1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Akcji z

Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi w Okresie Akcji oraz w okresie do 14 (słownie:

czternastu) dni od dnia zakończenia Czasu Trwania Akcji.

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: login, adres e-mail podany przy rejestracji w serwisie,

przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem.

3. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestników poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres

Organizatora (admin@dyktanda.pl), wraz z podaniem w tytule wiadomości „Reklamacja Dyktando na Święto Niepodległości”.

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni

roboczych od dnia jej otrzymania.

5. Uczestnik zostanie powiadomiony o wyniku procesu rozpatrywania reklamacji poprzez wiadomość

zwrotną przesłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej.

VII. Odpowiedzialność

1. Organizator zastrzega z przyczyn technicznych możliwość występowania przerw lub zakłóceń w

dostępie do platformy dyktanda.pl, których powodem mogą być m.in.: modyfikacja, modernizacja,

rozbudowa lub konserwacja oprogramowania.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu z

dyktanda.pl, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika (np. stara wersja systemu

operacyjnego, urządzenia mobilnego, uszkodzone urządzenie mobilne, błędy związane z

niekompatybilnością przeglądarki internetowej, zbyt niska prędkość łącza internetowego) lub osób trzecich (dostawcy usług sieciowych, internetowych itd.).

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub

zaniechaniami Uczestników, w szczególności za korzystanie przez nich z dyktanda.pl w sposób

niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyznaczenia dodatkowego terminu napisania (rozwiązania) dyktanda w przypadku jeżeli nie mogłoby się ono odbyć w pierwotnym terminie (np. z powodu awarii technicznej czy przeciążenia serwera).

VIII. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest przez Czas Trwania Akcji oraz do 30 listopada 2020 roku

na dyktanda.pl.

2. Niniejszy Akcja nie jest „grą hazardową” w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 roku o grach

hazardowych.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz powszechnie obowiązującego prawa.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w Okresie Akcji.